فرم های واحد عضویت و پروانه اشتغال

جهت دریافت فرم ها بر روی فرم مورد نظر کلیک نمایید.
 

سامانه پرداخت الکترونیکی تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها

(پاتمک)
 
فرمهای عضویت حقیقی
فرم درخواست عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
فرم های صدور سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی(پیمان مدیریت)
فرم های تمدید یا تعویض سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی(پیمان مدیریت)
فرم درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
فرم درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی المثنی
فرم درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی
فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی
فرم درخواست تعویض پروانه اشتغال به کار مهندسی(صلاحیت جدید)
فرم درخواست درج صلاحیت تدریس
فرم درخواست تعویض پروانه برای افراد انتقالی از سایر استانها
فرم تسویه حساب اعضای متقاضی انتقالی به سایر استانها
فرم تسویه حساب اعضای متقاضی انتقالی به سایر استانها(مربوط به اعضای شهرستان)
فرم درخواست صلاحیت نظارت برساخت و سازهای روستایی
فرم درخواست درج صلاحیت گاز
فرم درخواست درج صلاحیت طراحی و نظارت بر شبکه های داخلی گاز فشار قوی
فرم اعلام آمادگی جهت طراحی و نظارت در پروژه های نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان
فرم تعهدنامه
فرم گواهی اشتغال به کار مهندسی (1 و 2)
 
فرمهای عضویت حقوقی
فرم درخواست عضویت حقوقی درنظام مهندسی ساختمان استان زنجان
فرم های صدور سازندگان مسکن و ساختمان حقوقی(پیمان مدیریت)
فرم های صدور سازندگان مسکن و ساختمان حقوقی
فرم های تمدید/تعویض پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی سازندگان مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت)
فرمهای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(شخص حقوقی)-طراح وناظر-تبصره 4 ماده11
فرمهای تمدید/تعویض پروانه اشتغال به کارمهندسی(شخص حقوقی)-طراح وناظر-تبصره4ماده11
فرمهای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(شخص حقوقی)-طراح وناظر-ماده14 و 15
فرمهای تمدید/تعویض پروانه اشتغال به کارمهندسی(شخص حقوقی)-طراح وناظر-ماده14 و 15 
فرم درخواست تاسیس شعبه آزمایشگاه بتن برای دارندگان پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهی
فرم های صدور آزمایشگاه
فرم های تعویض آزمایشگاه
فرم درخواست تعویض دفاتر
فرم درخواست تمدید دفاتر
فرم درخواست خروج از دفتر
فرم درخواست تأسیس دفاتر
فرم بازدید از دفتر
فرم های صدور پروانه اشتغال به کار موقت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه
  • 07 شهریور 1390
  • مدير سايت
  • 160296
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025