معرفی امور شهرستانها

مدیریت امور شهرستانها

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای امور شهرستانها را بر عهده دارد.پرسنل واحد امور شهرستانها شامل 2 نفر در مرکز استان ( مدیر امور شهرستانها و کارشناس ستادی ) ، 6 نفر در دفترنمایندگی ابهر ( یک نفر مسئول دفتر ، سه نفر پرسنل اداری ، دو نفر واحد گازرسانی ) ، 4 نفر در دفتر نمایندگی خرمدره ( یک نفر مسئول دفتر و کنترل نقشه و دو نفر پرسنل اداری و یک نفر واحد گازرسانی ) و 3 نفر در دفتر نمایندگی خدابنده ( یک نفر مسئول دفتر و دو نفر پرسنل اداری ) مشغول ارائه خدمات میباشند و سه دفتر مذکور منطبق بر ساعات اداری همه روزه دایر می باشند و 15 شهر کوچک استان با یک مسئول دفتر به عنوان " رابط " به صورت پاره وقت ارائه خدمات می نمایند .
امور شهرستانها مشتمل بر دو بخش اساسی امور شهرستانها و دفاتر نمایندگی سازمان میباشد.

  • 30 آذر 1392
  • مدير سايت
  • 33168
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025