نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری


در راستای آگاهی بخشی حقوقی، مهندسی نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری
جهت بررسی و مطالعه ارائه می گردد.
 
❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۶ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱.  عدم رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان 
(وجود ترک در بتن سقف ها _ تایید کلیه نتایج بتن علیرغم اینکه در برخی موارد مقاومت های ۲۸ و ۹۰ روزه به حد نصاب نرسیده اند _ عدم انجام و ارائه گزارش آزمایش جوش _ عدم انجام تست های مربوط به میلگرد مصرفی _ اجرای زیر بنای مازاد بر نقشه های مصوب)
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر مکانیک و ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، برای ناظر مکانیک رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه و برای ناظر سازه رای درجه ۲ صادر  و ناظر به درج توبیخ کتبی در پرونده عضویت نظام مهندسی  محکوم گردید:

 ۱.عدم رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱.  عدم انجام وظایف نظارتی 
۲.عدم حضور ناظر در زمان بتن ریزی و عدم نظارت بر اجرای صحیح آرمانوربندی و عدم نمونه برداری آزمایش بتن
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم انجام وظایف نظارتی

۲. نشست ساختمان


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از مهندس عضو سازمان در خصوص موارد ذیل، رای درجه 3  صادر و ناظر به  9 ماه ضبط و محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار محکوم گردید:

 ۱.فریب در جهت انعقاد قرارداد مدیریت پیمان (پیمانکاری پروژه) با کارفرما و متواری شدن پس از اخذ وجه 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت سازمان و مهندسان از مسئول دفتر طراحی در خصوص موارد ذیل، رای درجه 4 صادر و ناظر به   سال ضبط و محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار محکوم گردید:

 ۱.تقاضای تخفیف از مهندسین ناظر جهت ارجاع کار
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت مالک یکی از واحدهای آپارتمانی از مهندس نقشه بردار پروژه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. ارائه گزارش کارشناسی (مختصات و محدوده پارکینگ) بدون رعایت مقررات مربوطه
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از مهندس در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. تقبل کار بیش از ظرفیت 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم مطابقت نقشه های اولیه و نقشه های چون ساخت با اجرا

۲. وجود ترک های خارج از  رواداری های مجاز


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️ پیرو شکایت مهندس عضو آزمایشگاه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مسئول آزمایشگاه به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم انجام اقدامات مرتبط با خروج عضو از آزمایشگاه

۲. عدم تحویل پروانه به مهندس عضو

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 


❄️ پیرو شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مسئول دفتر محکوم به 9 ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. عدم انجام تعهدات دفتر جهت تهیه و تحویل نقشه ها به کارفرما پس از گذشت زمان طولانی
۲. خلف وعده های مکرر

۳ لطمه به اعتبار سازمان نظام مهندسی

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظرلوله کشی گاز محکوم به شش ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. تایید نقشه های گازرسانی در وضعیت نا ایمن (لوله کشی گاز داخلی منزل بدون نصب درب و پنجره و اتمام نازک کاری صورت پذیرفته است)


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظر سازه محکوم به سه ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عدم حضور
۲. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عبور لوله های تاسیساتی از ستونها

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی

  • 09 آذر 1400
  • مدير سايت
  • 8079
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025