هیئت مدیره دوره نهم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
حامد نظری معماری کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
سعید نظری مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس اول
محسن کاظمی راد عمران کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم
محمدرضا دلجوئی عمران کارشناسی دبیر
حسین اسکندری عمران کارشناسی ارشد خزانه دار
حمیدرضا اسلامی عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد عضو اصلی
علی رحمانپور زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
سرور رحیما زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
فریدون زینعلی عمران دکترا عضواصلی
حمید شعبان زاده عمران دکترا عضو اصلی

«مصوبات هیات مدیره-دوره نهم»

جلسه هیئت مدیره 01 جلسه هیئت مدیره 02 جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 04 جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 09 جلسه هیئت مدیره 10
جلسه هیئت مدیره 11 جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 14 جلسه هیئت مدیره 15 جلسه هیئت مدیره 16 جلسه هیئت مدیره 17 جلسه هیئت مدیره 18 جلسه هیئت مدیره 19 جلسه هیئت مدیره 20
جلسه هیئت مدیره 21 جلسه هیئت مدیره 22 جلسه هیئت مدیره 23 جلسه هیئت مدیره 24 جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 26 جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 30
جلسه هیئت مدیره 31 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 37 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره 40
جلسه هیئت مدیره 41 جلسه هیئت مدیره 42 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره 46 جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 49 جلسه هیئت مدیره 50
جلسه هیئت مدیره 51 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 57 جلسه هیئت مدیره 58 جلسه هیئت مدیره 59 جلسه هیئت مدیره 60
جلسه هیئت مدیره 61 جلسه هیئت مدیره 62 جلسه هیئت مدیره 63 جلسه هیئت مدیره 64 جلسه هیئت مدیره 65 جلسه هیئت مدیره 66 جلسه هیئت مدیره 67 جلسه هیئت مدیره 68 جلسه هیئت مدیره 69 جلسه هیئت مدیره 70
جلسه هیئت مدیره 71 جلسه هیئت مدیره 72 جلسه هیئت مدیره 73 جلسه هیئت مدیره 74 جلسه هیئت مدیره 75 جلسه هیئت مدیره 76 جلسه هیئت مدیره 77 جلسه هیئت مدیره 78 جلسه هیئت مدیره 79 جلسه هیئت مدیره 80
جلسه هیئت مدیره 81 جلسه هیئت مدیره 82 جلسه هیئت مدیره 83 جلسه هیئت مدیره 84 جلسه هیئت مدیره 85 جلسه هیئت مدیره 86 جلسه هیئت مدیره 87 جلسه هیئت مدیره 88 جلسه هیئت مدیره 89 جلسه هیئت مدیره 90
جلسه هیئت مدیره 91 جلسه هیئت مدیره 92 جلسه هیئت مدیره 93 جلسه هیئت مدیره 94 جلسه هیئت مدیره 95 جلسه هیئت مدیره 96 جلسه هیئت مدیره 97 جلسه هیئت مدیره 98 جلسه هیئت مدیره 99 جلسه هیئت مدیره 100
جلسه هیئت مدیره 101 جلسه هیئت مدیره 102 جلسه هیئت مدیره 103 جلسه هیئت مدیره 104 جلسه هیئت مدیره 105 جلسه هیئت مدیره 106 جلسه هیئت مدیره 107 جلسه هیئت مدیره 108 جلسه هیئت مدیره 109 جلسه هیئت مدیره 110
جلسه هیئت مدیره 111 جلسه هیئت مدیره 112 جلسه هیئت مدیره 113 جلسه هیئت مدیره 114 جلسه هیئت مدیره 115 جلسه هیئت مدیره 116 جلسه هیئت مدیره 117
  • 20 آبان 1400
  • مدير سايت
  • 13037
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025